Propozice k závodu:

 
PROPOZICE ZÁVODU
 
10.1.2013 8.ročník B.S. cup 2015, Trvalý odkaz
Po loňském ročníku ZÁKAZ ZAVÁŽECÍCH LODĚK.
 
PRAVIDLA
Pravidla B.S.Cup Grunty 2015
Team
Dvou nebo tří členný carp team. Závodu se účastní 17 týmů.
Losování
Samotné losování lovných míst proběhne tak, že kapitán CT vylosuje místo lovu. Losovat se bude jednou a pořadí se určuje po připsáním startovného na účet.
Bodování
Boduje se každý ulovený kapr a amur od 60 cm včetně a jeseter nad 10kg včetně,  Bodování provádí rozhodčí,ryba zvážena a zapsána musí být neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Sakování ryb, např. z důvodu focení, je
nepřípustné. Zasakovat rybu může team jen v případě momentální nedostupnosti sektorového
rozhodčího a jen na jeho výslovný pokyn mobilním telefonem. Vítězem závodu se stává team s
největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí největší ulovená
ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované
ryby, přičemž se zohledňuje zejména kapr. Pokud startující CT přivolá rozhodčího k rybě, která
bude mít míru o 2 cm menší než je minimální bodovaná míra, další ulovená ryba se nepočítá.
Protest
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při
zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč,
která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě
nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší JURY, která
bude stanovena před zahájením závodu. Členové JURY : ředitel závodu; hlavní rozhodčí; kapitáni
dvou vylosovaných týmů (plus jeden náhradník).
Přesun na místa a příprava lovného místa
V neděli dle časového rozvrhu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se
stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného
místa k lovu, jeho označení a předběžné zakrmení. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to
znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera. Označení a zmapování lovného místa se rozumí, že moho prozkoumat a označit splávkem nebo markerem a jen výhradně od místa lovu. To samé se smí při krmení. Zákazáno mapování loďkou, echolotem, a potápěním. Ozačování místa jakou koli bojkou. Co není dovoleno je zakázáno.
Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou
– kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy
bude vždy jen jedna páska. Pořadatel připraví mapu, ve které budou vyznačeny všechny hranice
pomocí bodů. Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední teamy si
musí před začátkem závodu potvrdit hranice . V případě sporu rozhodne o hranici hlavní rozhodčí, který své rozhodnutí potvrdí oboum týmům. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou
tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup
pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím
rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém
sektoru. Pořadatel označí na vodě střední osu jezera, popřípadě konec sektoru, přímkou . Tyto nemusí být před všemi sektory, budou však v takové vzdálenosti, aby se podle nich závodníci mohli za nesnížené viditelnosti orientovat.
Lov
Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír „Grunty", platného od 1.1.2015 a to v
režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).
Povolená technika lovu
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, nástraha tzv. na vlas. Montáž
musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. Jako nástrahu
a návnadu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety max. Velikosti 30 mm.
Pelety použité jako návnada nesmí být zvlhčovány způsobem, který by vedl k jejich rozpadu před
samotným krmením. Je zakázáno používání methodmixů a SEMEN. Na návnadu nesmí být použito
jakékoliv zatraktivnění na olejové bázi. Dipování a obalování nástrah povoleno. Rozhodčí má právo kdykoliv
zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího
kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Vnadění a samotný lov se bude
provádět výhradně ze břehu ve svém sektoru ( to je od prutů.) Krmení se může provádět jen KOBROU a RUČNÍM PRAKEM.
Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Reklama:
Povolená reklama u týmů je bez omezení.
Povolené vybavení: Kobra, prak, 
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce
ramene alespoň 90 cm, odháčkovacími matracemi, vyprošťovačem háčků, desinfekčním
prostředkem k ošetření ryb, ekosakem. Je nutný i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 90 cm, používání
menšího podběráku je zakázáno. Při podebírání smí asistovat rozhodčí nebo sousední tým.  
 
Prostor
Jezero Grunty bude rozděleno podle počtu přihlášených na 2 sektory po 9 týmech a 8 týmech
Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je
přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních
zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené
místo do připraveného kontejneru. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně
zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla u sebe v
sektorech a nebo na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V
odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí
při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení
tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před,
v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze
závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu
propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní
nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za
ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu anebo po ukončení
závodu, jsou povinni tuto škodu nahradit.
Vyhodnocení
Pokud se CT stane hodnoceným v rámci hlavních cen, nebude hodnocen v rámci sektoru a vítězem
sektoru se stává další následující CT, který nebyl oceněn v rámci hlavních cen.
Závěrečná ustanovení
 
Doplňující informace k závodu a časový harmonogram
neděle 27.9 2015 od 12,00 – registrace
16:00 -19:00-losování a přejezd na místa 
19:00 Konec krmení a začátek seznamovacího večírku.
28.9.2015 v 6:00 -začátek závodu
Pátek  2.10.2015 11:00 – konec závodů
11:00 – úklid lovného místa
14:00 – vyhlášení výsledků
 
 
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s
těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného nebo registračního poplatku. Porušení pravidel
může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.
S pozdravem a přáním chytit více ryb než vloni za B.S. Baits Jirka a Petr