Obchodní podmínky

Ceny v našem katalogu jsou smluvní a naše firma si vyhrazuje právo na změnu cen, v závislosti na změnách kurzu koruny vůči volně směnitelným měnám.

Své objednávky můžete zasílat e-mailem, přes e-shop nebo objednat telefonicky na uvedených číslech v kontaktech. Zboží si též můžete zakoupit osobně na uvedených adresách.

Prodej zboží na fakturu je možný pouze po předchozí domluvě. Dovolujeme si Vás upozornit, že zboží je naším majetkem až do úplného zaplacení § 339 Obchodního zákoníku. Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme nuceni účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den zpoždění platby §369 odst. 1 Obchodního zákoníku. Při platebním styku uvádějte, prosím, jako variabilní symbol číslo faktury.

Postup při reklamci dobírkových zásilek:

1. Příjemce je povinen upozornit na zřejmé nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození nebo zřejmé a v ně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned po převzetí (dále jako zjevné vady). Způsob a rozsah poškození, nebo částečné ztráty musí být vhodným způsobem písemně protokolován. V opačném případě platí, že zásilka byla převzata bez zjevných vad (není přípustný důkaz opaku jakýmikoliv jinými prostředky).

2. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky při předání zjevná, je příjemce povinen písemně oznámit poškození nebo částečnou ztrátu společnosti neprodleně poté, co ji zjistil, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení zásilky.

3 Příjemce je povinen dát společnosti dostatečnou příležitost zkontrolovat údajně poškozenou zásilku buď osobně, nebo pověřenou třetí osobou.

4. Opomine-li příjemce zásilky výše uvedené lhůty k oznámení škody nebo není-li společnosti dána dostatečná příležitost k prohlídce, zanikají veškeré nároky vůči společnosti.

5. Příjemce zásilky je povinen poškozenou zásilku vydat zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a uhradí

6. Sepsání "Zápisu o škodě" nelze považovat za uplatnění reklamace

7. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasílatele uplatnit pouze příkazce.


Expediční podmínky pro ČR:

Balné: neúčtujeme

Poštovné:
dle sazebníku České pošty, PPL objednávek do 3 000,- Kč
ZDARMA u objednávek nad 3 000,- Kč (pokud se nejedná o více jak jeden balík)

Vybrané paragrafy ze zákona č. 40/1964 - občanský zákoník

§ 52
(1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
(2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
(3) Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

§ 53
(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.
(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.
(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.
(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

a. obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b. údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d. cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e. náklady na dodání,

f. způsob platby, dodání nebo plnění,

g. poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7.

(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním musí být spotřebiteli písmeně poskytnuty tyto informace:

a. obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b. informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,

c. informace o službách po prodeji a o zárukách,

d. podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e. na dodávku novin, periodik a časopisů,

f. spočívajících ve hře nebo loterii.

(9) Pokytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.
(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.